KAM Beleidsverklaring

Algemeen

Het Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) beleid van de directie en het doel van het managementsysteem van VDR Bouwgroep B.V. is er op gericht om op consistente wijze bouwprojecten te leveren die voldoen aan de verwachtingen, behoeften en eisen van de opdrachtgever. Zoals is vastgelegd in het VDR Managementsysteem.

Missie

Bouwen is veel meer dan stenen stapelen. Bouwen is zeker ook je inleven in voor wie je bouwt. Helder krijgen wat de wensen, behoeften en verwachtingen zijn van de gebruikers van een gebouw waar het gaat om hun werk- en leefomgeving. Wij doen dat. Al sinds jaar en dag. Met alle creativiteit en deskundigheid, maar ook met alle nuchterheid en realiteitszin die wij van nature in ons hebben. Weten voor wie je bouwt, dat is het fundament waarop wij bouwen. En waarop u kunt bouwen!

Visie

Een bouwwerk van nu is een bouwwerk van morgen, van overmorgen, van jaren, van de toekomst dus. Als bouwer zul je dan ook visie moeten hebben op de toekomst. Op de toekomst van de bouwwerken die je bouwt, maar zeker ook op de toekomst van de gebruikers ervan. Bovendien hoort bij visie op de toekomst ook visie op zaken als energie, veiligheid, bereikbaarheid en gezondheid. Zaken die direct bepalend zijn voor het werk- en leefcomfort van de gebruikers van een bouwwerk.

Kwaliteit

Een belangrijk aspect bij het in de praktijk brengen van ons beleid is het opstellen, in stand houden en streven naar continue verbetering van een doelmatig zorgsysteem, waarbij de wensen van onze opdrachtgevers (klanten) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving centraal staan, met als doel tevreden klanten en medewerkers.

Arbeidsomstandigheden (Arbo)

Het waarborgen van optimale arbeidsomstandigheden, die voldoen aan de Arbo- wetgeving, zowel van de eigen werknemers als de werknemers van derden en onderaannemers, waardoor het welzijn wordt bevorderd waarbij:

Veiligheid:  Letsel en schade als gevolg van eigen en uitbestede activiteiten worden voorkomen.Veiligheid is een kernwaarde van VDR Bouwgroep. Het is de verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie. VDR Bouwgroep houdt effectief toezicht op het naleven van de regels en de te nemen maatregelen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen die werkzaam is bij VDR Bouwgroep om aan veiligheid de juiste invulling te geven.

Gezondheid: Uitvoering van de werkzaamheden zodanig dat schade aan de gezondheid van medewerkers en anderen wordt voorkomen.

Welzijn: Passende arbeid. Indien nodig, worden de daartoe noodzakelijke opleidingen gegeven. Alle medewerkers worden voortdurend geïnstrueerd en getraind, zodat het werk op gemotiveerde wijze wordt uitgevoerd.

Milieu

VDR Bouwgroep heeft het streven om milieuschade zo veel mogelijk te voorkomen.

De zorg voor het milieu maakt eveneens deel uit van het totale beleid, door daar zowel intern als extern op zorgvuldige wijze mee om te gaan.

Doel van VDR Bouwgroep is het beschermen van het milieu door het voorkomen dan wel verkleinen van de negatieve effecten van haar activiteiten en producten op het milieu, waarbij wordt voldaan aan de milieuwetgeving.

VDR Bouwgroep streeft naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Implementatie KAM-beleid

Het KAM-beleid is binnen de gehele organisatie doorgevoerd, op basis van een zorgsysteem dat voldoet aan de geldende normen.

Van alle medewerkers van VDR Bouwgroep B.V. wordt verwacht dat zij kennis nemen van het beleid en een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering daarvan.

Certificeringen

Uit zowel markttechnische, strategische, economische als maatschappelijke overwegingen wordt certificatie van het VDR Managementsysteem nagestreefd en gezien als het vertrekpunt voor verdere verbetering.

Voor de certificatie van ons managementsysteem is er voor gekozen om te voldoen aan NEN-EN-ISO 9001, het Arbo-zorgsysteem volgens de Veiligheid Checklist Aannemers (VCA**), het Milieuzorgsysteem volgens het milieumanagementsysteem ISO 14001 en de FSC® Licentie Code FSC-C119500 certificering voor het verwerken van FSC gecertificeerde producten.

Als gecertificeerd BREEAM-expert adviseren op het gebied van duurzame oplossingen en toepassingen voor gebouwen. Waarbinnen de aspecten vallen als energie- en milieubesparende maatregelen.

Website www.vdrbouwgroep.nl

Deze beleidsverklaring is voor iedereen beschikbaar via onze website www.vdrbouwgroep.nl en wordt minimaal eenmaal per drie jaar geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.

Deventer, 10 december 2015

 

L.A.J. (Luc) Baltus

Algemeen directeur

 

 

 

 

Wij werken onder andere voor:

Gemeente Amsterdam | Duurzaam bouwen AM | Bouwbedrijf Deventer BYK-Cera | Lean bouwen
Koninklijke Saan | Bedrijfshuisvesting Almere Norbert Dentessangle | Revitaliseren Vital Centre | Lean bouwen
Abbott | Bouwbedrijf Deventer deltaWonen | Revitaliseren Auping | Duurzaam bouwen
Sigma Coatings | Bouwbedrijf Overijssel Beekman Transport | Duurzaam bouwen Altrex | Revitaliseren
OZ Export | Bedrijfshuisvesting DHL | Bedrijfshuisvesting Dutch Flower Group | Bedrijfshuisvesting
BPD | Bouwbedrijf Deventer Black Box Logistics | Bedrijfshuisvesting Maandag | Bouwbedrijf Overijssel
Diafaan | Bouwbedrijf Deventer T-Mobile | Bedrijfshuisvesting Deli XL | Bedrijfshuisvesting